اخبار ویژه
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=fc90c82f-b780-49ab-9f2c-8ba316def5b2

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=04a282d9-3775-4f53-9d8a-14bc8283e33d

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=47d6f5cc-a5e2-4b88-a705-17b795ee19b4

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=3ee4204d-2a7d-4867-9eac-a87c952b2ae5

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=ec3914bc-f4cb-4733-a6aa-322ed36c7b8c

بيشتر

Affiliation استاندارد دانشگاه علوم پزشکی قزوین جهت درج در مقالات

 

Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran