اخبار ویژه
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d417f577-7f48-471a-8955-5a396f080af1

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=5b69d00c-56dc-4fb2-8fc4-3a0856143f34

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=ba49f367-68fa-41eb-888c-7cae48009b0b

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=3c068c6b-be25-4b87-bd16-1913397b5bc6

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d2c151ce-6c34-4927-8385-fb8ea9a5a8e7

بيشتر

Affiliation استاندارد دانشگاه علوم پزشکی قزوین جهت درج در مقالات

 

Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran