معرفی رییس گروهنام و نام خانوادگی: شهرزاد غلامی

سمت: رییس گروه اطلاع رسانی پزشکی و تأمین منابع

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد (دانشجوی دکتری)

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2665- 33357039

 


شرح وظایف:

  • نظارت و هماهنگی بین فعالیت‌ کتابخانه‌های مرکزی و واحدهای تابعه و عملکرد مراکز اطلاع‌رسانی پایش عملکرد جامع نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای، پژوهش محور و به کار گرفته شده در مراکز
  • نظارت، ارزیابی و تکمیل وب سایت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی تابعه و اطلاع‌رسانی منابع و بانک‌های اطلاعاتی الکترونیک
  • اخذ آمار، تهیه گزارشات و پایش عملکرد واحدهای تابعه
  • ارزیابی نحوه استقرار و بروزرسانی سامانه‌های جامع اطلاعاتی و نظارت بر نحوه کاربری آن‌ها
  • همکاري و تعامل با دانشگاه‌هاي قطب منطقه‌اي در خصوص اخذ همکاری‌های بین دانشگاهی و یا به اشتراك‌گذاري منابع
  • نظارت بر اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام در خصوص دسترسی به منابع و بانک‌هاي اطلاعاتی الکترونیک مورد نیاز جامعه محققین حوزه سلامت
  • کنترل، نظارت و ارزشیابی عملکرد مراکز اطلاع‌رسانی واحدهای تابعه دانشکده‌ای و بیمارستانی
  • نظارت بر شیوه ارائه خدمات و فعالیت کمیته تألیف و ترجمه
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط یا حوزه اطلاع‌رسانی پزشکی