امور پژوهشی و طرح های تحقیقاتی

 


 

نام و نام خانوادگی: عفت ملکی فرد

سمت: کارشناس مسئول امور پژوهشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2646 - 33357039

 

لینک شرح وظایف


 

 

نام و نام خانوادگی: مرضیه محمدخانلو

سمت: کارشناس امور طرح ها

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت عمومی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2647 - 33357039

لینک شرح وظایف نام و نام خانوادگی: مهناز لایقی فر

سمت: کارشناس امور کارگاه ها و سمینارها

        کارشناس نظارت و پایش واحدهای تحقیقاتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی: مدیریت سیستم های اطلاعاتی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2648 - 33357039

 

لینک شرح وظایف