کارکنان شاغل در این واحد:

 
خانم عفت ملکی فرد کارشناس پژوهش
خانم مهناز پور اسماعیل کارشناس پژوهش
 خانم بهناز طالبی کارشناس پژوهش
خانم لیلا صالحی کمک کارشناس پژوهش
شماره تماس مستقیم 33357039
شماره تماس داخلی 6-33336001  داخلی  2646-2647-2650-2651-2653-2655
بيشتر