همایش دانشجویی پژوهش و سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 

راهنمای تنظیم خلاصه مقالات:
 
مقاله می بایست دارای عنوان، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، شماره تلفن نویسنده مسئول و آدرس ایمیل باشد. در مقالات پژوھشی خلاصه مقاله باید دارای مقدمه و ھدف، روشکار، یافته ھا، بحث ونتیجه گیری و کلمات کلیدی باشد. (نرمافزارword ) مقالات مروری نیاز به چکیده ساختار یافته نمی باشد. تعداد کلمات خلاصه مقالات نباید بیشتر از 400  کلمه باشد. خلاصه مقالات به آدرس ایمیل ھمایش ارسال گردد. آخرین مھلت ارسال خلاصه مقالات 20 مهر ماه سال ١٣٩4می باشد. بدین وسیله از کلیه دانشجویان که تمایل به شرکت در ھمایش دارند دعوت به عمل می آید. زمان برگزاری ھمایش 11 آبان ماه سال 1394می باشد. مکان ھمایش، سالن ھمایش دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
 
آدرس ایمیل همایش:
 
 
محورهای همایش:
 
علوم پایه و بالینی
پزشکی و دندانپزشکی
بهداشت و پیراپزشکی
پرستاری و مامایی
 
 
نحوه داوری و اعلام نتایج:
 
ھر چکیده مقاله توسط چند داور بررسی و امتیاز دھی خواھد شد. پس از انجام داوری، چکیده مقالات پذیرفته شده در ھمین سایت اعلام خواھندشد. مقالات به ٢ صورت سخنرانی و پوستر پذیرش می گردند. به تمامی ارائه کنندگان مقاله )سخنرانی و پوستر) تنھا در صورت حضور در ھمایش و ثبت نام در روز ھمایش گواھی ارائه خواھد شد و در غیر این صورت گواھی ارائه نمی گردد. کتابچه خلاصه مقالات پذیرفته شده برای دسترسی شرکت کنندگان ھمایش در ھمین سایت پس از برگزاری ھمایش قرار خواھدگرفت. در صورت ابھام و یا داشتن ھر گونه سوال به کمیته تحقیقات مرکزی دانشگاه، واقع در دانشکده پرستاری و مامایی مراجعه نمایید.
 
ضمنا به نفرات برتر در ھمایش جوایز اھدا خواھد شد.
 
سرپرست سمینار: دکتر سحر مقبلی نژاد
دبیر علمی سمینار: مهران علیجان زاده
دبیر اجرایی سمینار: شاهین امیری

اخبار
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 3399
تعداد بازديد کنندگان سايت: 83888438 تعداد بازديد زيرپورتال: 1019438 اين زيرپورتال امروز: 1149 سایت در امروز: 56788 اين صفحه امروز: 1