اخبار ویژه
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=2f869be1-e626-4efc-9be3-28a0144dea2f

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=ecadb8c0-53eb-47a6-89f9-573dd4258a1d

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d4f4dc65-d283-4163-aed6-52e075c2f0b0

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=197e156e-106a-4790-90e6-334095a7cd63

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=aa1acb53-f9ee-4629-b55b-7f98e16d6f93

بيشتر

Affiliation استاندارد دانشگاه علوم پزشکی قزوین جهت درج در مقالات

 

Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran