اخبار ویژه
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=ed281d9d-aae6-488e-99de-1ee13d49c768

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e5c38f89-66a5-4e5c-b437-a6ad4eea1ad8

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=8e948943-d22f-4d6a-a713-f865384ff2a9

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=fcdb338c-11da-464e-bfd6-c2d658623eec

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=42c9dc74-d395-4f3a-bbc6-8d5a5010a610

بيشتر

Affiliation استاندارد دانشگاه علوم پزشکی قزوین جهت درج در مقالات

 

Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran