اخبار

دسترسی به اطلاعات کتابشناختی پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین

در راستای برنامه های استراتژیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور سازماندهی به تحقیقات حوزه علوم پزشکی کشور و با توجه به بروز رسانی و درج اطلاعات پایان نامه های انجام گرفته در دانشگاه قزوین در سامانه کشوری مربوطه، این امکان برای کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و نیز علاقه مندان به پژوهش فراهم گردیده است که بتوانند به اطلاعات کتابشناختی کلیه پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین و نیز سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور دسترسی یابند. بدیهی است این بانک اطلاعاتی می تواند راهنمای بسیار مطلوبی در طراحی و انجام پژوهش های آتی و بررسی روند توسعه علمی سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور باشد.

 

لینک دسترسی به اطلاعات کتابشناختی

بيشتر