اطلاعیه ها

برگزاری جلسه هماهنگی جهت برگزاری همجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی
این جلسه در روز یکشنبه 12 شهریور ماه، با حضور دکتر پیمانی، معاون پژوهشی دانشگاه، دکتر میرهاشمی، مدیر پژوهشی دانشگاه، آقای ارداقیان، روابط عمومی دانشگاه و واحدهای حراست دانشگاه، امور دانشجویی دانشگاه و دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در خصوص هماهنگی های نهایی جهت برگزاری هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور برگزار گردید.
بيشتر