اخبار
فصلنامه علمی پژوهشی انگلیسی زبان دانشگاه در نمایه بین المللی Doaj پذیرفته شد
فصلنامه علمی پژوهشی Biotechnology and Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی قزوین که به زبان انگلیسی و بصورت الکترونیکی منتشر می شود از تاریخ 19 May 2015  در نمایه بین المللی Doaj پذیرفته شد. این نمایه بین المللی از نوع 4
می باشد و از نمایه
SIC و SID بالاتر بوده و همتراز Google Scholar می باشد. هدف استراتژیک این مجله برای آینده نمایه شدن در Scopus می باشد. لازم به ذکر است این مجله از سال 2013 مجوز فعالیت خود را از وزارت متبوع کسب نموده است.