اخبار ویژه
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=19db14b2-bc61-4c4b-87b6-e912e7e56e36

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=4b85dd49-d260-43ff-bc15-def4f72871df

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=27b01f4f-6e55-4f57-b1bc-d270cfca712c

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d33ea679-0302-41fa-8daf-b81324d8f326

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a1374de0-b33d-46c5-9436-c013bda5e853

بيشتر

Affiliation استاندارد دانشگاه علوم پزشکی قزوین جهت درج در مقالات

 

Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran