اخبار
برگزاری جلسه شورای تألیف و ترجمه در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

این جلسه با حضور اعضای شورا مورخه دوشنبه 26 تیر ماه، ساعت 12/30، در محل معاونت پژوهش تشکیل گردید.

 

در این جلسه موارد فوق مطرح و مورد بررسی قرار گرفت:

 

1-  امتیاز دهی به 14 عنوان کتاب ارسالی

2- بررسی 12 عنوان کتاب که درخواست چاپ آنها به شورا ارسال شده بود.

 

نسخه قابل چاپ