اخبار
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت قطعی شد
به استناد رای صادره در دویست و شصتمین جلسه  شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، مورخ 1396/3/21  با تاسیس "مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین" موافقت  قطعی بعمل آمد.
نسخه قابل چاپ