اخبار
برگزاری کارگاه «مبانی و کاربردهای فلوسایتومتری تحقیقاتی»

برای کارشناسان علوم آزمایشگاهی واحدهای تابعه دانشگاه

با تدریس بهناز فامیل ستاریان کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

سالن اجتماعات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

25 اسفند 1397

نسخه قابل چاپ