اخبار
برگزاری کارگاه مدیریت حوادث مواد خطرناک CBRNE

در راستای اهداف کمیته HSE برای عملکرد ایمن کارشناسان آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی

با تدریس مهندس رضا مرادی کارشناس مواد خطرناک مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه (EOC)

سالن اجتماعات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

10 تا 12 روز پنجشنبه 17 مرداد 98

نسخه قابل چاپ