اخبار
نشست کمیته مدیریت فرایندها

برای بررسی، تکمیل  و رفع نواقص فرایندهای اداری موجود

با حضور اعضا و کارشناسان مربوطه ستاد معاونت

دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

30 شهریور 98

نسخه قابل چاپ