اخبار
فراخوان سه طرح در حوزه مراقبت تکاملی کودکان

موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران سه طرح با عناوین زیر را به نیابت از معاونت بهداشت (دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس - اداره سلامت کودکان) را به فراخوان گذاشته است:

  1. خواهشمند است متقاضیان محترم با مراجعه به سامانه مدیریت پژوهش موسسه به آدرس http://resnihr.tums.ac.ir/ عضو شده و نسبت به تکمیل پیشنهاد خود اقدام نمایند.
  2. برای کلیه طرح‌ها، شرح نیاز(RFP) تهیه شده است که در وب سایت موسسه به آدرسnihr.tums.ac.ir  در دسترس می‌باشد. بودجه درج شده در فراخوان برآورد اولیه از بودجه پیشنهادی است و باید در شرح پیشنهاد طرح، هزینه‌ها توجیه گردند. توجه‌ اینکه که در شرایط مساوی طرح‌هایی مصوب می‌گردند که هزینه کمتری درخواست کرده باشند.
  3. آخرین فرصت برای ارسال پیشنهادات، پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 12/11/98 خواهد بود.

عناوین فراخوان:

  1. بازنگری برنامه نظام مراقبت از مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه
  2. ارزیابی وضعیت موجود و تدوین "برنامه استراتژیک کشوری پنج ساله ترویج تغذیه با شیر مادر" بر اساس آن
  3. تدوین نقشه راه، اجرا و ارزشیابی برنامه مراقبت برای تکامل کودکان (CCD: Care for Child Development)
نسخه قابل چاپ