اخبار
بازدید از مراکز تحقیقات؛ بیماری های متابولیک، رشد کودکان، واحد توسعه تحقیقات بالینی

مستقر در بیمارستان‌های بوعلی و کوثر

برای پایش فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه

با حضور معاون تحقیقات و فناوری، مدیر پژوهشی دانشگاه، رئیس مراکز، واحدهای توسعه

و کارشناسان مربوطه

1، 18، 30 دی و 7 بهمن 98

نسخه قابل چاپ