اخبار
تعیین وضعیت 67 طرح تحقیقاتی در نشست 280 شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

در دویست و هشتادمین نشست شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ تصویب پنج و خاتمه شش طرح تحقیقاتی هیأت علمی؛ تصویب هشت و خاتمه 11 طرح تحقیقاتی دانشجویی و تمدید 30 و فسخ هفت طرح تحقیقاتی، مصوب شد.

این نشست روز 14 بهمن 98 با حضور دکتر محمدمهدی امام جمعه، معاون تحقیقات و فناوری، مدیر پژوهشی دانشگاه و دیگر اعضا در دفتر وی برگزار شد و دکتر امام جمعه، ضمن ارائه گزارشی از نتیجه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه در سال 97، خواستار افزایش فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی شد. وی فعالیت بیش از پیش مراکز تحقیقات دانشگاه به ویژه در زمینه افزایش تعداد مقالات با اندکس و کیفیت بالا را مهم ارزیابی کرد.

دکتر امام جمعه، یادآور شد که با تکمیل سامانه جامع پژوهان از ابتدای سال 99، عقد تمامی قراردادها برای انجام طرح‌ تحقیقاتی تنها از طریق معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه خواهد بود.

نسخه قابل چاپ