اخبار
دومین کارگاه آموزشی کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

با حضور کارشناسان مربوطه

سالن اجتماعات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

28 فروردین 98