اخبار
برگزاری کارگاه «آشنایی با نرم افزار End note»

برای کارشناسان کوهورت دانشگاه

با تدریس مهندس مهران قلعه نوی عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت

سایت کامپیوتر دانشکده بهداشت

10 اردیبهشت 1398