اطلاع رسانی کارگاه ها
برگزاری کارگاه مطالعات اپیدمیولوژی، سیستماتیک ریویو و متاآنالیز