اطلاع رسانی کارگاه ها، همایش ها، وبینارها
برگزاری وبینار اخلاق در پژوهش های مرتبط با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی