اطلاع رسانی کارگاه ها، همایش ها، وبینارها
وبینار ایده پردازی و روش ثبت آن در مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی (2 خرداد ماه 1400)