اخبار اسلایدی
دومین کارگاه آموزشی کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1398/1/31 شنبه

با حضور کارشناسان مربوطه

سالن اجتماعات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

28 فروردین 98