اخبار اسلایدی
نشست کمیته مدیریت فرایندها

1398/6/30 شنبه

برای بررسی، تکمیل  و رفع نواقص فرایندهای اداری موجود

با حضور اعضا و کارشناسان مربوطه ستاد معاونت

دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

30 شهریور 98