اخبار اسلایدی
نشست هم اندیشی مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1398/8/1 چهارشنبه

برای تعیین عنوان جدید مجله

با حضور معاون تحقیقات و فناوری و مدیر پژوهشی دانشگاه

مدیر مسئول، دبیر اجرایی، مدیر داخلی، اعضای هیأت تحریریه مجله و چند تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه

دفتر معاون تحقیقات و فناوری

30 مهر 98