اخبار اسلایدی
برگزاری کارگاه یک روزه «استانداردسازی پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی»

1398/10/14 شنبه

با تدریس دکتر شهرام دارابی مسؤول مرکز نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

برای آشنایی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه با ویژگی‌های بیولوژیک حیوانات آزمایشگاهی معمول و ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی

سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

11 دی ماه 98