اطلاعیه ها
اعطای جایزه تخصصی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان مستعد استان قزوین در سال تحصیلی 97-1396