اطلاعیه ها
انتشار نود و دومین شماره مجله علمی- پژوهشی دانشگاه
فایل کامل مقالات دو ماهنامه مرداد و شهریور 96 (شماره 92) مجله علمی- پژوهشی دانشگاه روی سایت مجله قرار گرفت. این شماره حاوی 10 مقاله می باشد که 5 مقاله آن مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین است.