اطلاعیه ها
ژورنال یاب Elsevier
یافتن یک ژورنال جهت انتشار مقالات علمی همواره یکی از دغدغه های پژوهشگران بوده است. این پایگاه با به کارگیری تکنولوژی های جستجوی هوشمند و فرهنگ لغات اختصاصی هر رشته علمی، اطلاعات مقاله شما را ارزیابی می کند و لیستی از ژورنال های مناسب را پیشنهاد می دهد.

این پایگاه در مورد هر کدام از ژورنال های پیشنهادی اطلاعات ذیل را ارائه می دهد:

میزان ربط موضوعی،

IF (impact factor
نوع دسترسی،
مدت زمان بررسی اولیه مقاله (ارسال تا ارزیابی اولیه)،
میزان پذیرش،
مدت زمان چاپ مقاله (پذیرش تا انتشار)