اطلاعیه ها
لزوم اصلاح درج آدرس پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر در زیر پرتال های معاونت

 

  با توجه به تأسیس پژوهشکده"پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر" و لزوم درج آدرس صحیح (Affiliation) و جدید مراکز زیر مجموعه پژوهشکده در مقالات در زیر پرتال‌های مرکز مربوطه، آدرس های جدید مراکز مربوطه به شرح زیر می باشد:

 

Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

 

Cellular and Molecular Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
 

Metabolic Diseases Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

 

Children Growth Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran