اطلاع رسانی همایش ها
اولین همایش نقش صنعت گردشگری به ویژه گردشگری سلامت در اشتغال سالم و توسعه پایدار (7 اسفند ماه 97)