کارگاه های سال 1395
 
ردیف عنوان کارگاه دوره تاریخ برگزاری محل برگزاری توضیحات
1 اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
(ویژه هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
2 21 مرداد ماه سالن ابن سینا دانشکده پزشکی مستندات برگزار شده
2 تجزیه و تحلیل آماری داده­های پژوهشی 1 29 شهریور ماه
(روز اول)
سایت 2 دانشکده بهداشت مستندات برگزار شده
8 مهر ماه
(روز دوم)
سایت 2 دانشکده بهداشت مستندات برگزار شده 
3 جستجوی منابع الکترونیک 3 29 مهر ماه سایت 2 دانشکده بهداشت مستندات برگزار شده 
4
 
نگارش و انتشار مقالات علمی 2 13 آبان ماه
(روز اول)
سالن دانشکده پرستاری و مامایی  مستندات برگزار شده
27 آبان ماه
(روز دوم)
سالن دانشکده پرستاری و مامایی  مستندات برگزار شده
5 تجاری­سازی فناوری 1 18 آذر ماه سالن جلسات
معاونت پژوهش و فناوری
مستندات برگزار شده 
6 مدل­های کسب و کار 1 25 آذر ماه سالن جلسات
معاونت پژوهش و فناوری
 -
7 تحلیل استنادی در علم سنجی
 
1 28 آذر ماه سایت دانشکده پزشکی مستندات برگزار شده
8 جستجوی منابع اطلاعات بالینی
 
1 29 آذر ماه سالن دانشکده پرستاری و مامایی مستندات برگزار شده
9 آشنایی با قوانین شرکت­های دانش بنیان 1 سالن جلسات
معاونت پژوهش و فناوری
 -
10 Evidence Based Medicine برای هیأت علمی 1 9 دی ماه سالن دانشکده پرستاری و مامایی  مستندات برگزار شده
11 مالکیت فکری و ثبت پتنت 1 سالن جلسات
معاونت پژوهش و فناوری
12 Systematic Review Cochrane Review  مقدماتی 1 23 دی ماه سالن دانشکده پرستاری و مامایی  مستندات برگزار شده
13 scintific writing 1 -
14 نقد و بررسی تخصصی مقالات
(Peer Review & Critical Appraisal)
1 7 بهمن ماه سالن دانشکده پرستاری و مامایی  مستندات برگزار شده
15 آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع
(References) مقالات
2   سالن دانشکده پرستاری و مامایی
16 پژوهش­های کیفی 1  21 بهمن ماه
(روز اول)
28 بهمن ماه
(روز دوم)
سالن جلسات
معاونت پژوهش و فناوری
 مستندات برگزار شده

 مستندات برگزار شده