کارگاه های سال 1396

                                            کارگاه های توانمندسازی پژوهشی سال 1396

ردیف

عنوان کارگاه

تأیید License

منابع Program

برنامه Slides

اسامی List

گزارش Report

خبر
Link

1

اخلاق در نشر آثار پژوهشی

 

 

 

 

 

 

2

جستجوی منابع الکترونیک

 

 

 

 

 

 

3

مرور سیستماتیک

 

 

 

 

 

 

4

نگارش و انتشار مقالات علمی

 

 

 

 

 

 

5

کتابدار بالینی

 

 

 

 

 

 

6

ثبت بیماری ها

 

 

 

 

 

 

7

علم سنجی

 

 

 

 

 

 

8

تجزیه و تحلیل آماری
داده های پژوهشی
9 آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع