امور کارگاه ها و سمینارها و نظارت و پایش واحدهای تحقیقاتی

 


 

نام و نام خانوادگی: مهناز لایقی فر

سمت: کارشناس امور کارگاه ها و سمینارها

        کارشناس نظارت و پایش واحدهای تحقیقاتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی: مدیریت سیستم های اطلاعاتی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2648 - 33357039

 

لینک شرح وظایف