اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a8c4224c-386e-49df-8edf-fbe67f99e00e

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=4539882e-6c76-4e51-ab80-82a2e114fc2e

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=1ee52f00-2613-4528-88ee-b24f799c34dd

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a8293285-7bea-4854-9815-f9f7a65d63e7

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=3b3ed181-1216-4c56-a4e3-73622168dd28

واحد ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت
تعریف ثبت بیماري ها و پیامدهاي سلامت:

یک سیستم سازمان یافته براي جمع آوري، ذخیره سازي، بازیابی، تجزیه و تحلیل و انتشار علمی اطلاعات افراد مبتلا به یک بیماري خاص و یا در مواجهه با مواد شناخته شده و یا مشکوك به اثرات نامطلوب در یک پیامد سلامتی در یک جمعیت و گستره جغرافیایی مشخص.

  • کمیته ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت دانشگاه در زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری، وظیفه ساماندهی و حمایت مالی و فنی از راه اندازی نظام های ثبت نوین در دانشگاه و همچنین هماهنگی و عقد قرارداد و امضا تفاهم نامه با نظام های ثبت در حال اجرا در کشور را به عهده دارد.