اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=55392084-474f-4f72-9991-02eca157b777

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=9bbeacb8-803f-408f-ac57-b8e76a420502

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=51f843c6-3a37-4020-97c6-3f36ba26e162

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a8293285-7bea-4854-9815-f9f7a65d63e7

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=b698044f-d932-4929-be79-347319ba8075

واحد ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت
تعریف ثبت بیماري ها و پیامدهاي سلامت:

یک سیستم سازمان یافته براي جمع آوري، ذخیره سازي، بازیابی، تجزیه و تحلیل و انتشار علمی اطلاعات افراد مبتلا به یک بیماري خاص و یا در مواجهه با مواد شناخته شده و یا مشکوك به اثرات نامطلوب در یک پیامد سلامتی در یک جمعیت و گستره جغرافیایی مشخص.

  • کمیته ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت دانشگاه در زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری، وظیفه ساماندهی و حمایت مالی و فنی از راه اندازی نظام های ثبت نوین در دانشگاه و همچنین هماهنگی و عقد قرارداد و امضا تفاهم نامه با نظام های ثبت در حال اجرا در کشور را به عهده دارد.