اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=92320874-ab05-4740-aa6e-f095de31e2c4

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=f75bb096-04df-4b91-8006-2d125fca077f

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=1faf37ad-20bd-4692-8501-dfd0534f1c02

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=2d5aaafa-9f86-4112-9849-aacb3b8c3396

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=048e50f7-1b4a-43b8-ac4b-77a98a640aec

واحد ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت
تعریف ثبت بیماري ها و پیامدهاي سلامت:

یک سیستم سازمان یافته براي جمع آوري، ذخیره سازي، بازیابی، تجزیه و تحلیل و انتشار علمی اطلاعات افراد مبتلا به یک بیماري خاص و یا در مواجهه با مواد شناخته شده و یا مشکوك به اثرات نامطلوب در یک پیامد سلامتی در یک جمعیت و گستره جغرافیایی مشخص.

  • کمیته ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت دانشگاه در زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری، وظیفه ساماندهی و حمایت مالی و فنی از راه اندازی نظام های ثبت نوین در دانشگاه و همچنین هماهنگی و عقد قرارداد و امضا تفاهم نامه با نظام های ثبت در حال اجرا در کشور را به عهده دارد.