اطلاعیه ها
فراخوان ارسال پیش پروپوزال طرح تحقیقاتی با موضوع ارزیابی اثرات آلاینده های هوا بر سلامتی در اماکن عمومی

نظر به اهمیت "ارزیابی اثرات آلاینده های هوا بر سلامتی مراجعان در اماکن عمومی" مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی وزارت متبوع در قالب همکاری با دفتر نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در کشور ایران در نظر دارد پروژه ای با موضوع "ارزیابی اثرات سلامتی آلاینده های هوا در اماکن عمومی" با اهداف " بررسی کلیه تحقیقات انجام گرفته در کشور در این خصوص، تعیین غلظت آلاینده های هوا در اماکن عمومی و برآورد اثرات بهداشتی آن، بررسی رهنمود های بین المللی و استانداردهای ملی سایر کشورها در خصوص آلاینده های هوای داخل و تهیه دستورالعمل جهت پایش آلاینده های هوای داخل" انجام دهد.

مقتضی است دستور فرمایید موضوع به اطلاع کلیه مراکز تحقیقاتی و دانشکده های مرتبط رسانیده و در صورت تمایل آن مرکز/دانشکده پیش پروپوزال به دو زبان فارسی و انگلیسی مطابق فرمت پیوست تهیه و حداکثر تا تاریخ 98/04/16 به مرکز مذکور ارسال گردد.

شایان ذکر است اعتبار لازم جهت انجام پژوهش از طرف دفتر نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در کشور ایران و پس از تایید مرکز فوق به مجری معرفی شده توسط رئیس مرکز/ دانشکده پرداخت خواهد گردید.

 دریافت پیوست