اطلاعیه ها
فراخوان ارسال پروپوزال تحقیقاتی در خصوص اثرات گرد و غبار بر سلامتی در کشور ایران

با توجه به اهمیت موضوع گرد و غبار در کشور و لزوم بررسی اثرات آن بر سلامتی مردم، مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی وزارت متبوع در قالب همکاری با دفتر نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در کشور ایران در نظر دارد پروژه ای با موضوع "بررسی اثرات گرد و غبار بر سلامتی ساکنین مناطق تحت تاثیر در ایران" با اهداف "بررسی کلیه مطالعات و پروژه های انجام شده یا در حال انجام در کشور (از سوی کلیه سازمان ها و مراکز تحقیقاتی در خصوص گرد و غبار و کنترل آن در مناطق تحت تاثیر با رویکرد سلامتی، ارائه توصیه های عملی و طرح اقدام جهت بهبود پاسخ سیستم بهداشت و درمان به طوفان های گرد و غباری در مناطق تحت تاثیر" انجام دهد.

مقتضی است دستور فرمایید موضوع به اطلاع کلیه مراکز تحقیقاتی و دانشکده های مرتبط رسانیده و در صورت تمایل آن مرکز/دانشکده پیش پروپوزال به دو زبان فارسی و انگلیسی مطابق فرمت پیوست تهیه و حداکثر تا تاریخ 98/04/16  به مرکز مذکور ارسال گردد.

شایان ذکر است اعتبار لازم جهت انجام پژوهش از طرف دفتر نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در کشور ایران و پس از تایید مرکز فوق به مجری معرفی شده توسط رئیس مرکز/دانشکده پرداخت خواهد گردید.

 دریافت پیوست