اطلاع رسانی کارگاه ها
برگزاری کارگاه شناسایی برنامه تربیت پزشک پژوهشگر (20 اسفند ماه 97)