امور اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و برنامه عملیاتی

 
 نام و نام خانوادگی: بهناز طالبی

سمت: کارشناس کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه

        کارشناس برنامه عملیاتی دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت عمومی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2655 - 33357039

 

لینک شرح وظایف