دفتر معاونت

  


نام و نام خانوادگی: صهبا کرباسی

سمت: متصدی امور دفتری (مسئول دفتر)

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2600 - 33337006

 

لینک شرح وظایف