اعضای واحد

 مسئول واحد:

دکتر اردشیر علی زاده شهریورMD

 کارشناس واحد:

امین یزدانی

کارشناس ارشد انگل شناسی

 کارشناس واحد:

زهرا علی نسائی

کارشناس بهداشت محیط