کارگاه های سال 1396
کارگاه های توانمندسازی پژوهشی سال 1396

ردیف عنوان کارگاه تأیید License منابع Program برنامه Slides اسامی List گزارش Report خبر
Link

1
 
اخلاق در نشر آثار پژوهشی

 

مستندات

مستندات

مستندات

مستندات

مستندات

2

 

آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع

 

مستندات

 

مستندات

مستندات

مستندات

مستندات

مستندات
3 جستجوی منابع الکترونیک
 

مستندات

مستندات

مستندات

مستندات

مستندات

مستندات
4 علم سنجی
 
5 مرور سیستماتیک
 
6 کتابدار بالینی
 
7 نگارش و انتشار مقالات علمی
 
8
تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی