شاخص H

شاخص h اولین بار توسط پزشکی به نام Jorge E. Hirsch به عنوان ابزار ارزیابی کیفی پزشکان ارائه شد و شاخص Hirsch یا عدد Hirsch نیز نامیده می شود. تعریف شاخص h یک پژوهشگر عبارت است از h تعداد مقالات وی که به هر کدام حداقل h بار استناد شده باشد. اگر X مقاله از کل مقالات منتشر شده یک محقق، طی n سال کار علمی، هر کدام حداقلX بار استناد دریافت کرده باشد،شاخص h آن محقق دارای برابر X است. یکی از معایب شاخص h آن است که پس از گذشت زمان کاهش نمی یابد. برای مثال در صورتی که یک محقق بازنشسته گردد، پس از گذشت سال ها از دوران فعالیت علمی، شاخص h ایشان ثابت باقی می ماند. پایگاه های اطلاعاتی تحت وب برای محاسبه این شاخص شامل ISI: Web of Science، Scopus و Google Scholar می باشند.
 

شاخص h دانشگاه علوم پزشکی قزوین (25DDecember  2017) = 29

منبع:

J.E. Hirsch. An index to quantify an individual's scientific research output. Physics, 2005


نحوه محاسبه شاخص  Hindex  در سایت Scopus