گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمینام و نام خانوادگی: شهرزاد غلامی

سمت: رییس گروه اطلاع رسانی پزشکی و تأمین منابع

مدرک تحصیلی:  دکتری

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2665- 33357039

 


شرح وظایف:

 • نظارت و هماهنگی بین فعالیت‌ کتابخانه‌های مرکزی و واحدهای تابعه و عملکرد مراکز اطلاع‌رسانی پایش عملکرد جامع نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای، پژوهش محور و به کار گرفته شده در مراکز
 • نظارت، ارزیابی و تکمیل وب سایت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی تابعه و اطلاع‌رسانی منابع و بانک‌های اطلاعاتی الکترونیک
 • اخذ آمار، تهیه گزارشات و پایش عملکرد واحدهای تابعه
 • ارزیابی نحوه استقرار و بروزرسانی سامانه‌های جامع اطلاعاتی و نظارت بر نحوه کاربری آن‌ها
 • همکاري و تعامل با دانشگاه‌هاي قطب منطقه‌اي در خصوص اخذ همکاری‌های بین دانشگاهی و یا به اشتراك‌گذاري منابع
 • نظارت بر اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام در خصوص دسترسی به منابع و بانک‌هاي اطلاعاتی الکترونیک مورد نیاز جامعه محققین حوزه سلامت
 • کنترل، نظارت و ارزشیابی عملکرد مراکز اطلاع‌رسانی واحدهای تابعه دانشکده‌ای و بیمارستانی
 • نظارت بر شیوه ارائه خدمات و فعالیت کمیته تألیف و ترجمه
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط یا حوزه اطلاع‌رسانی پزشکی
 نام و نام خانوادگی: مهسا جفت یار 

سمت: کارشناس علم سنجی

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

رشته تحصیلی: -

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2666- 33335447

 


شرح وظایف:

 • بررسی علم سنجی تولیدات علمی دانشگاه و ارائه گزارشات مرتبط با برنامه استراتژیک
 • شناسایی و معرفی مقالات پُرارجاع دانشگاه و معرفی عوامل مؤثر بر ارجاع زیاد به مقالات
 • تعیین درصد تأثیر براي اساتید و محققان شاغل در دانشگاه و اعلام افراد برتر
 • تهیه و تنظیم فهرست مقالات انتشار یافته دانشگاه براساس موازین موجود
 • بررسی شاخص h دانشگاه و شناسایی مقالات با افزایش تعداد ارجاعات
 • اطلاع‌رسانی و بررسی تنوع در آدرس‌دهی مقالات و نظارت بر آدرس استاندارد در تولیدات علمی دانشگاه
 • بررسی و اطلاع‌رسانی استانداردهاي تولیدات علمی و ارائه مشاوره شاخص‌هاي ارزیابی مجلات به محققان و اساتید
 • شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر برونداد پژوهشی اعضاي هیأت علمی دانشگاه با هدف ارائه راهکارهاي لازم کیفی و کمی برای بهبود تولیدات علمی
 • ارزیابی، محاسبه و انجام امور مربوط به پرداخت حق‌التألیف مقالات منتشر شده در مجلات
 نام و نام خانوادگی: ساره جلابی 

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت فناوری اطلاعات (منابع اطلاعاتی)

شماره تماس داخلی : 2689

 


شرح وظایف:

 • پشتیبانی نرم افزاري، سخت افزاري و آنتی ویروس کلیه سیستم هاي کامپیوتري حوزه ستاد معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه و مراکز تابعه
 • انجام امور مربوط به پورتال کتابخانه هاي مرکزي و دیجیتال
 • انجام امور مربوط به پورتال هاي علم سنجی، مدیریت انتشارات و بانک هاي اطلاعاتی علوم پزشکی
 • انجام امور مربوط به پورتال در مرکز رشد فناوري هاي زیست پزشکی Atisu
 • ارزیابی برنامه عملیاتی مراکز تحقیقاتی و کتابخانه ها