نحوه صحیح آدرس دهی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

Qazvin University of Medical Sciences,Qazvin,Iran