اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=048e50f7-1b4a-43b8-ac4b-77a98a640aec

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=df4aaad4-f116-454c-8885-8088bcb726da

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d81c6195-6ffd-4509-83e5-dc2f055a3d59

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=31b0d75b-ff53-4073-8872-7e8271b7266b

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=8d5e2077-ec0e-4ea4-9c7a-d4a239e58145

واحد ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت
تعریف ثبت بیماري ها و پیامدهاي سلامت:

یک سیستم سازمان یافته براي جمع آوري، ذخیره سازي، بازیابی، تجزیه و تحلیل و انتشار علمی اطلاعات افراد مبتلا به یک بیماري خاص و یا در مواجهه با مواد شناخته شده و یا مشکوك به اثرات نامطلوب در یک پیامد سلامتی در یک جمعیت و گستره جغرافیایی مشخص.

  • کمیته ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت دانشگاه در زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری، وظیفه ساماندهی و حمایت مالی و فنی از راه اندازی نظام های ثبت نوین در دانشگاه و همچنین هماهنگی و عقد قرارداد و امضا تفاهم نامه با نظام های ثبت در حال اجرا در کشور را به عهده دارد.