اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=572306ae-f376-4bf1-8b90-138ca3f01e52

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=6d80d65f-eb33-4631-a2c8-2c10068a30c1

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=ca4756c8-d1ab-4959-b8a8-72e67ce86f0d

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=b44faae3-7ce6-45f8-9921-669f0542605d

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=33782fda-da06-4a2c-8610-52b9ebd1cfbc

واحد ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت
تعریف ثبت بیماري ها و پیامدهاي سلامت:

یک سیستم سازمان یافته براي جمع آوري، ذخیره سازي، بازیابی، تجزیه و تحلیل و انتشار علمی اطلاعات افراد مبتلا به یک بیماري خاص و یا در مواجهه با مواد شناخته شده و یا مشکوك به اثرات نامطلوب در یک پیامد سلامتی در یک جمعیت و گستره جغرافیایی مشخص.

  • کمیته ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت دانشگاه در زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری، وظیفه ساماندهی و حمایت مالی و فنی از راه اندازی نظام های ثبت نوین در دانشگاه و همچنین هماهنگی و عقد قرارداد و امضا تفاهم نامه با نظام های ثبت در حال اجرا در کشور را به عهده دارد.