پرسش های متداول در امور پژوهشی و طرح های تحقیقاتی
هر عضو هیأت علمی همزمان چند طرح تحقیقاتی را می تواند اجرا کند؟
  • 1394/10/19 شنبه
    هر عضو هیأت علمی همزمان چند طرح تحقیقاتی را می تواند اجرا کند؟
برای اینکه عناوین طرح تحقیقاتی ام تکراری نباشد چه کار باید کرد؟
  • 1394/10/19 شنبه
    برای اینکه عناوین طرح تحقیقاتی ام تکراری نباشد چه کار باید کرد؟
سقف هزینه کلی پایان نامه ارشد، دستیاری، دانشجویی چه میزان است؟
فرم خالی پروپوزال طرح تحقیقاتی در کجای وب معاونت پژوهشی  قرار دارد؟
روند دریافت گواهی همکار طرح تحقیقاتی چگونه است و از کجا باید اقدام کرد؟