پرسش های متداول در کمیته تحقیقات دانشجویی
در هر طرح تحقیقاتی دانشجویی چند دانشجو می تواند به عنوان مجری همکاری داشته باشد؟
هر دانشجو به طور همزمان چند طرح در دست اجرا می تواند داشته باشد؟
چگونه می توانم ایده های مبتکرانه خود را به ثبت برسانم؟
چگونه می توان از تسهیلات مالی دانشگاه جهت شرکت در کنگره های دانشجویی استفاده کرد؟
چگونه می توان مقاله خود را در مجله دانشجویی ادارک به چاپ رساند؟
  • 1394/10/19 شنبه
    چگونه می توان مقاله خود را در مجله دانشجویی ادارک به چاپ رساند؟