امور کارگاه ها و سمینارها و نظارت و پایش واحدهای تحقیقاتی

 


 

نام و نام خانوادگی: مرضیه عسگری

سمت: کارشناس امور کارگاه ها و سمینارها

        کارشناس نظارت و پایش واحدهای تحقیقاتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2666- 2664 - 33357039

 

لینک شرح وظایف